ಬಿದ್ದರೂ ಮೀಸೆ ಮಣ್ಣಾಗಬಾರದೆಂದರೆ…

  Punchline on Feb 29 

 Biddaru meese maNNagabaaradendare… 

Advertisements