ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪ ಅಯೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ – ದೇವೇಗೌಡ..? ಮುಂದೆ..?

ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪ ಅಯೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ-ದೇವೇಗೌಡ

ಅಯೋಗ್ಯ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ (19 ಜೂನ್ 2008 ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖಪುಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗ)

Advertisements