ಪಾಪಿಗಳ ಕೊಡ ಯಾಕೆ ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ…?

paapigala koda bega tumbodilla yaake. ಪಾಪಿಗಳ ಕೊಡ ಯಾಕೆ ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ.

Advertisements

ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಹಾಲಪ್ಪ ಸತ್ತರೆ…