ಬೀಳುವಾಗ ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲೇ….

Advertisements

4 thoughts on “ಬೀಳುವಾಗ ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲೇ….

 1. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ….

  ಹುಡುಗರಿಗೊ ?

  ಅಲ್ಲ

  ಹುಡುಗಿಯರಿಗೊ ?

  ಯಾರಿಗೆ???

  ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ

  ಕಿವಿಮಾತು ಇದೆಯೇನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ?

  (ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಗಳ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿ)

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s