ವಿ.ಭಟ್ಟರ ವಕ್ರತುಂಡೋಕ್ತಿಯ ಮೇಲೂ ’ಪಂಚ್ ಲೈನ್’ ದಟ್ಟ “ಪ್ರಭಾವ”..?!!

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟರ ವಕ್ರತುಂಡೋಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ “ಪಂಚ್ ಲೈನ್” ನ “ಪ್ರಭಾವ”..?

ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಅಭಾವ..?

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭದ ವಕ್ರತುಂಡೋಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪಂಚ್ ಲೈನ್
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭದ ವಕ್ರತುಂಡೋಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪಂಚ್ ಲೈನ್

ಇದನ್ನ ಏನನ್ನಬೇಕು?

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ ಲಿಂಕ್

ಪಂಚ್ ಲೈನ್ ಲಿಂಕ್

Advertisements