ಹುಡುಗೀರು ಯಾವ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿದರೆ ಸುಂದರವಾಗಿ, ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಆಗಿ, ಚಿರಜವ್ವನೆಯರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ?

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತೆಯರಿಗೂ share ಮಾಡಿ.

Advertisements

ಹುಡುಗೀರು ಸ್ಕೂಟಿ ತೊಗೋಳೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ತೊಗೋಳೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ

Girls should think why they are taking Honda activa instead of Scooty. - Kannada punchline. ಹುಡುಗೀರು ಸ್ಕೂಟಿ ತೊಗೋಳೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ತೊಗೋಳೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಕನ್ನಡ ಪಂಚ್ ಲೈನ್

Advertisements