ನೈಂಟಿ – “ಹೊಡಿ”

ನೈಂಟಿ ಕುಡಿ - ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡಿ - ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ -  ನೈಂಟಿ ಕುಡಿ - ಹುಡ್ಗೀರ್‌ಗೆ ಹೊಡಿ - ಹಿಂಜಾವೆ - Punchline in punchline.wordpress.com blog

Figure courtesy : Daijiworld.com

Advertisements