ಪಕ್ಷಾಂತರಿ ಲವ್ – ನಾನ್ ನನ್ ಹೇಣ್ತೀನ್ ಬಿಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ನಿನ್ ಗಂಡನ್ ಬಿಟ್ ಬಾ – ಭಾಗ ೨

Pakshantari Love Part 2 - naan nan hentin bit barteeni neen nin gandan bit baa -

ನಾನ್ ನನ್ ಹೇಣ್ತೀನ್ ಬಿಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ನಿನ್ ಗಂಡನ್ ಬಿಟ್ ಬಾ – ಭಾಗ ೧

Image courtesy of [image creator name] / FreeDigitalPhotos.net

Advertisements

ಪಕ್ಷಾಂತರಿ ಲವ್..!

Pakshantari Love

Advertisements

ಪಂಚ್ ಲೈನ್‍ಗೆ 5 : ಹುಡುಗರ ಹೃದಯ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ?

punchline-blog-header.jpg

naanu ninna ishta padteeni adre

Advertisements