ಪ್ರೀತಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ…??

When love fails. ಪ್ರೀತಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ

Advertisements

ತಂಗಳ ಸಾರೂ… ನೆನಪುಗಳೂ…. ಎತ್ತಣ ಸಂಬಂಧ..??!!

tangala saaru mattu nenapugalu

Advertisements