ಮದುವೆ ಮಾರ್ಕೇಟಲ್ಲಿ ಹುಡುಗೀರ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ..?

maduve market nalli hudgeer yaak illa

Advertisements

ವಧು-ವರರ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ..!

vadhu varara samavesha mattu stock clearence sale

Advertisements